Zaštita privatnosti

ŠTO SU PRAVILA PRIVATNOSTI

Myrent d.o.o. poštuje privatnost i štiti osobne podatke svojih korisnika, zaposlenika, poslovnih partnera ili drugih osoba s kojima ostvaruje poslovnu suradnju, a čije osobne podatke prikuplja i obrađuje u svom svakodnevnom poslovanju.

Pravila privatnosti su temeljni akt koji opisuje svrhu i ciljeve prikupljanja, obrade i upravljanja osobnim podacima Myrent d.o.o., navedenih u točki III.

Ovim Pravilima se definiraju osnovna načela i pravila zaštite osobnih podataka u skladu s poslovnim i sigurnosnim zahtjevima Myrent d.o.o., kao i zakonskim propisima, najboljim praksama i međunarodno prihvaćenim standardima. U cilju osiguranja poštene i transparentne obrade, Myrent d.o.o. želi dati jasne informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka koje prikuplja i obrađuje te omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad osobnim podacima i privolama.

Pravilima privatnosti osiguravamo adekvatnu razinu zaštite podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i drugim primjenjivim važećim zakonima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.

KOJI SU CILJEVI PRAVILA PRIVATNOSTI

Cilj ovih Pravila privatnosti je objasniti našim korisnicima, zaposlenicima, poslovnim partnerima ili drugim osobama s kojima Myrent d.o.o. ostvaruje poslovnu suradnju:
• koje osobne podatke prikupljamo i obrađujemo (a koje ne obrađujemo);
• kako prikupljamo osobne podatke, u koje svrhe i koje su nam osnove za to;
• koliko dugo ih pohranjujemo i s kime ih dijelimo;
• koja prava imaju u pogledu zaštite podataka i kako ih mi štitimo.

KOJIH SE NAČELA PRIDRŽAVAMO

Načela obrade podataka su osnovna pravila kojih se Myrent d.o.o. pridržava prilikom obrade osobnih podataka ispitanika.
Myrent d.o.o. osobne podatke obrađuje u skladu sa sljedećim načelima obrade:

Zakonito, pošteno i transparentno – s obzirom na ispitanike i njihova prava, Myrent d.o.o. će obrađivati osobne podatke ispitanika sukladno važećim zakonima i pokrivajući sva prava ispitanika. Myrent d.o.o. će osigurati transparentnu obradu osobnih podataka te će pružiti ispitanicima sve potrebne informacije i na zahtjev osigurati ispitanicima uvid u podatke, obrazloženja obrada, temelje obrade i sva druga prava sukladno relevantnim propisima. Myrent d.o.o. će osigurati informacije ispitanicima kako se osobni podaci koji se odnose na njih prikupljaju, upotrebljavaju, daju na uvid ili na drugi način obrađuju, kao i do koje se mjere ti osobni podaci obrađuju ili će se obrađivati. Ispitanik će biti pravovremeno, odnosno prije samog prikupljanja podataka, upoznat sa svim relevantnim informacijama.

Uz ograničenje svrhe – osobni podaci prikupljaju se i obrađuju samo u određene, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne obrađuju na način koji nije u skladu s tim svrhama.

Smanjenje količine podataka – Myrent d.o.o. upotrebljava samo one podatke ispitanika koji su primjereni i nužni za postizanje određene zakonite svrhe;

Uz ograničenje pohrane – Myrent d.o.o. osigurava da su osobni podaci ispitanika čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju te ih nakon toga briše iz svih evidencija.

Točno, potpuno i ažurno – Myrent d.o.o. osigurava poštenu i transparentnu obradu osobnih podataka te kako bi spriječile eventualne zlouporabe osobni podaci moraju biti točni, potpuni i ažurni. Iznimno nam je važno da ispitanik o svakoj promjeni svojih osobnih podataka odmah obavijesti Myrent d.o.o. Myrent d.o.o. primjenjuje transparentan proces komunikacije s ispitanicima kroz koji se može zatražiti ispravak ili brisanje netočnih podataka.

Osigurava cjelovitost i povjerljivost – Myrent d.o.o. prikuplja i obrađuje podatke na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Podacima ispitanika pristupaju djelatnici Myrent d.o.o. ovisno o njihovim ovlaštenjima i radnim mjestima, te druge pravne osobe isključivo na temelju legitimnog interesa Myrent d.o.o. i ako su nužni u svrhu ispunjenja ugovornih obveza, a sve u skladu sa određenom svrhom prikupljanja i obrade osobnih podataka. Myrent d.o.o. primjenjuje odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite, ima implementirane sustave koji imaju za cilj detekciju i sprječavanja curenja podataka, metode nadzora nad pristupom podataka i sl.

KOJE OSOBNE PODATKE PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO

U okviru svoga poslovanja Myrent d.o.o. može prikupljati sljedeće kategorije osobnih podataka prema kategorijama ispitanika:

Zainteresirane strane:
• kontakt podaci (npr. ime, prezime, e-mail adresa i sl.),
• podaci potrebni za sklapanje ugovora (npr. ime, prezime, adresa, OIB i sl.).

Korisnici:
• kontakt podaci (npr. ime, prezime, e-mail adresa i sl.),
• podaci potrebni za sklapanje ugovora (npr. ime, prezime, adresa, OIB i sl.),
• podaci potrebni za izvršenje ugovora (npr. ime, prezime, e-mail, IBAN i sl.)

Kandidati za zapošljavanje:
• kontakt podaci (npr. ime, prezime, e-mail adresa, broj mobitela i sl.),
• podaci iz životopisa (npr. podaci o obrazovanju, prijašnjim zaposlenjima, radnom stažu, fotografija i sl.)
• rezultati testiranja

Bivši i sadašnji zaposlenici:
• svi podaci propisani pozitivnim propisima koji se odnose na radno-pravne odnose, računovodstvene i knjigovodstvene propise (npr. ime, prezime, adresa, OIB, godina rođenja, JMBG, i sl.),
• podaci za potrebu interne komunikacije unutar tvrtke (npr. poslovne fotografije i sl.),
• podaci potrebni za obavljanje poslova radnog mjesta poput organiziranja putovanja u stranu zemlju, ostvarivanje pogodnosti vezanih uz posao i sl. (npr. ime, prezime, zaposlenje, broj putne isprave, vozačke dozvole, broj djece i sl.).

Vanjski suradnici i poslovni partneri:
• kontakt podaci (primjerice: ime, prezime, e-mail adresa, broj mobitela i sl.),
• podaci iz životopisa (primjerice: podaci o obrazovanju, prijašnjim zaposlenjima, radnom stažu i sl.),
• podaci potrebni za izvršenje ugovora (primjerice: ime, prezime, e-mail, IBAN i sl.),
• podaci potrebni za ispunjenje zakonskih uvjeta ulaska u Republiku Hrvatsku ili drugu zemlju (ime, prezime, zaposlenje, broj putne isprave i sl.).

KOJE OSOBNE PODATKE NE PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO

Myrent d.o.o. ne obrađuju podatke koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, genetske podatke, podatke koji se odnose na zdravlje ili podatke o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca.

Obrada gore navedenih posebnih kategorija osobnih podataka Myrent d.o.o. će provoditi iznimno u sljedećim uvjetima:
– ispitanik je dao izričitu privolu za obradu tih osobnih podataka za jednu ili više određenih svrha;
– obrada je nužna za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja posebnih prava Myrent d.o.o. ili ispitanika u području radnog prava i prava o socijalnoj sigurnosti te socijalnoj zaštiti u mjeri u kojoj je to odobreno u okviru prava Europske Unije, Prava Republike Hrvatske ili kolektivnog ugovora u skladu s Pravom Republike Hrvatske koje propisuje odgovarajuće zaštitne mjere za temeljna prava i interese ispitanika obrada je nužna za zaštitu životno važnih interesa ispitanika ili drugog pojedinca obrada se odnosi na osobne podatke za koje je očito da ih je objavio ispitanik obrada je nužna za uspostavu, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

KAKO PRIKUPLJAMO OSOBNE PODATKE

Myrent d.o.o. može osobne podatke prikupljati na različite načine, uključujući:
• Kao dio naših poslovnih procesa te za vrijeme ispunjavanja naših zakonskih obveza ili obveza iz ugovora o prodaji naših proizvoda i usluga;
• Za vrijeme praćenja naše stranice uključujući i e-mail komunikaciju upućenu prema i od Myrent d.o.o.;
• Vašim ispunjavanjem naših anketa ili online upitnika,
• Vašim javljanjem na oglas za posao, predavanja i druge edukacije Myrent d.o.o.,
• Kada nam Vi dostavite informacije u vidu objave sadržaja na našoj stranici ili platformama ili tijekom Vaše izravne komunikacije s Myrent d.o.o., uključujući osobnu komunikaciju i online komunikaciju putem stranice ili e-maila;

U KOJE SVRHE OBRAĐUJEMO OSOBNE PODATKE

Myrent d.o.o.  može obrađivati osobne podatke u sljedeće svrhe:
• Usklađivanje sa zakonskim i regulatornim propisima unutar i izvan područja Republike Hrvatske
• Ugovaranje i korištenje proizvoda i usluga koje pruža ispunjenje svojih obveza iz ugovora o prodaji Myrent d.o.o.;
• ponuda usluga Myrent d.o.o. na tržištu;
• analiza i administriranje stranice i nadzora upotrebe stranice;
• unaprjeđenje proizvoda i usluga Myrent d.o.o., mjerenje Vašeg zadovoljstva proizvodima i uslugama;
• upravljanje odnosima s ispitanicima (korisnicima stranice i/ili usluga) i drugim osobama u obavljanju svog poslovanja;
• odabir kandidata za zapošljavanje ili edukacije Myrent d.o.o.;
za marketing aktivnosti koje mogu biti:
• popusti
• događanja
• promocije
• slanje newslettera;

KOJE SU OSNOVE ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Myrent d.o.o. obrađuje Vaše osobne podatke na temelju sljedećih osnova:
• izvršavanje ugovora o prodaji proizvoda ili usluga Myrent d.o.o. ili drugog ugovora sklopljenog između ispitanika i tvrtke Myrent d.o.o.;
• legitimni interes za pružanje usluge internet stranice i upravljanje istom, u statističke svrhe, radi utvrđivanja, rješavanja sporova i vođenja postupaka između ispitanika i Myrent d.o.o., radi dijeljenja osobnih podataka s Myrent d.o.o. i trećim osobama u skladu s ovim Pravilima privatnosti, radi provedbe postupka odabira kandidata u svrhu zapošljavanja;
• izričite privole ispitanika za primanje marketinških poruka, newslettera, e-mail obavijesti o uslugama ili anketa za mjerenje zadovoljstva uslugama, za obradu vaših upita
• radi ispunjavanja pravnih obveza Myrent d.o.o., osobito s osnove računovodstvenih, knjigovodstvenih, propisa radnog prava i ostalih pravnih obveza.

KOLIKO DUGO POHRANJUJEMO OSOBNE PODATKE

Osobne podatke pohranjujemo samo dok su nam potrebni u svrhe u koje ih prikupljamo, odnosno u svrhu ispunjenja ugovornog odnosa ili zakonskih obveza, a najdulje prema sljedećim kriterijima:
Osobne podatke prikupljene u svrhu ispunjavanja svojih zakonskih i regulatornih obveza pohranjujemo prema propisanim rokovima,
Osobne podatke prikupljene u svrhu prodaje proizvoda i usluga, pohranjujemo u trajanju ugovornog odnosa;
Osobne podatke prikupljene u svrhu marketinških aktivnosti pohranjujemo dok ne povučete privolu, otkažete pretplatu ili ne zatražite brisanje pretplate, ili pak nakon određenog razdoblja neaktivnosti.
Osobni podaci brišu se po prestanku ugovornog ili radnog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza pohranjivanja, osim u slučaju da je pokrenut sudski ili drugi sličan postupak koji zahtjeva čuvanje podataka.
Po isteku rokova pohrane, uklanjamo ih iz sustava i arhiva ili ih pretvaramo u anonimne podatke tako da vas više ne možemo identificirati.

S KIME MOŽEMO DIJELITI OSOBNE PODATKE

Myrent d.o.o. može dijeliti Vaše osobne podatke s trećim osobama isključivo u sljedećim slučajevima:
• ako postoji zakonska obveza ili izričito ovlaštenje na temelju zakona;
• ako za obavljanje pojedinih poslova angažiramo drugu osobu kao tzv. podizvođača, tj. izvršitelja obrade, koji djeluje isključivo po nalogu Myrent d.o.o. pri čemu Myrent d.o.o. osigurava sve mjere zaštite podataka kao da ove poslove obavlja samostalno;
• ako je podatke potrebno proslijediti trećim osobama radi izvršenja ugovora s ispitanikom;
• u slučaju promjene vlasničke strukture povezanih društava Myrent d.o.o. u budućnosti, moguće je da Myrent d.o.o. prenese osobne podatke novim povezanim društvima ili trećim osobama radi obavljanja poslovanja Myrent d.o.o. na temelju privole ispitanika.

Takve treće osobe uključuju:
1. Zakonodavna, nadzorna i regulatorna tijela unutar i izvan područja Republike Hrvatske
2. Financijske institucije s kojima Myrent d.o.o. surađuje
3. Revizore unutar i izvan Myrent d.o.o. te ostalim tijelima koji su ovlašteni za reviziju
4. Dobavljače koje angažira radi obavljanja usluga u ime i za račun Myrent d.o.o., za izvršenje obveza iz ugovora s ispitanicima
5. Ostale agencije, institucije, udruge, osiguravajuće kuće i tvrtke partneri s kojima Myrent d.o.o. ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji temeljem kojeg poslovni korisnici mogu ugovarati i koristiti proizvode i usluge koje Myrent d.o.o. pruža itd.

Prilikom prijenosa podataka ispitanika Myrent d.o.o. strogo se poštuje načelo ograničenja obrade uz prijenos minimalne količine podataka koja je potrebna kako bi se realizirala tražena usluga te uz poštivanje svih ostalih relevantnih načela zaštite podataka.

Sve odnose s partnerima ima regulirane ugovorima o izvršenju obrade podataka, pri čemu se od partnera zahtijeva minimalno jednaka razina zaštite osobnih podataka kao i unutar Myrent d.o.o.

Osobne podatke obrađujemo u Republici Hrvatskoj. Iznimno ih možemo obrađivati i u drugim državama (npr. kada se za pružanje određene usluge ili dijela usluge koja uključuje obradu osobnih podataka angažira podizvođač iz druge države), i to u pravilu državama članicama Europske unije. Iznimno ih možemo obrađivati i u trećim zemljama, ali u takvim situacijama se uvijek primjenjuju odgovarajuće mjere zaštite osobnih podataka, minimalno na način kao da se osobni podaci obrađuju u Republici Hrvatskoj (npr. primjenom tzv. Standardnih ugovornih klauzula EU-a za obrađivače u trećim zemljama, drugim pravno obvezujućim i provedivim instrumentima, obvezujućim korporativnim pravilima, certificiranjem itd.

KOJA SU VAŠA PRAVA I KAKO IH MOŽETE OSTVARITI

Myrent d.o.o. poštuje pravo na privatnost, podatke prikuplja i obrađuje samo uz postojanje zakonitih osnova obrade te ispitanici u svakom trenutku zadržavaju određena prava u odnosu na obrade njihovih podataka.
U trenutku prikupljanja informacija od ispitanika Myrent d.o.o. će pružiti sljedeće primjenjive informacije:
• identitet i kontaktne podatke voditelja obrade,
• kontaktne podatke službenika za zaštitu podataka,
• svrhe obrade radi kojih se upotrebljavaju osobni podaci kao i pravnu osnovu za obradu,
• legitimne interese,
• primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka,
• namjeru prijenosa osobnih podataka trećim zemljama (ako postoji),
• razdoblje pohrane podataka ili kriterije koji definiraju to razdoblje,
• prava vezana uz privole,
• te postojanje niže navedenih prava.

U slučaju da se podaci ne prikupljaju izravno od ispitanika, uz navedene podatke navodi se i izvor osobnih podataka.

Ispitanici imaju sljedeća prava:
Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) – ispitanik ima pravo od Myrent d.o.o. ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, a Myrent d.o.o. ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
• A) osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni
• B) ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji, a ne postoji druga pravna osnova za obradu
• C) ispitanik uloži prigovor na obradu, a legitimni razlozi za realizaciju prava na brisanje imaju veću težinu od legitimnog interesa tvrtke Myrent d.o.o. za obradu i/ili čuvanje osobnih podataka
• D) osobni podaci nezakonito su obrađeni
• E) osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze

Pravo na pristup podacima – ispitanik ima pravo dobiti od Myrent d.o.o. potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i svrsi obrade, kategorijama podataka, potencijalnim primateljima kojima će osobni podaci biti otkriveni, i sl.

Pravo na ispravak – ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od tvrtke Myrent d.o.o. ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave. Dodatno, ispitanici imaju obvezu ažuriranja osobnih podataka u poslovnom odnosu s Myrent d.o.o.

Pravo na prijenos podataka – ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio tvrtki Myrent d.o.o. u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade. Potrebno je uzeti u obzir da se pravo prijenosa odnosi isključivo na osobne podatke ispitanika.

Pravo na prigovor – ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. Myrent d.o.o. u takvoj situaciji više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako dokaže da postoje legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Nadalje, ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom.

Pravo na ograničenje obrade – ispitanik ima od tvrtke Myrent d.o.o. pravo tražiti ograničenje obrade u slučaju da osporava točnost osobnih podataka, kada smatra da je obrada nezakonita te se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe te u slučaju kada je ispitanik uložio prigovor na obradu i očekuje potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika. Ispitanik ima pravo u svakom trenutku zahtijevati realizaciju bilo kojeg od gore navedenih prava.

Ukoliko smatrate da je obrada osobnih podataka koju provodimo protivna propisima o zaštiti osobnih podataka molimo Vas da nas obavijestite o istome pisanim putem na adresu Myrent d.o.o; Avenija Dubrovnik 15, 10 000 Zagreb ili putem e-mail adrese: prigovori@pamenaklima.com

U slučaju nedavanja potrebnih osobnih podataka koje traži radi sklapanja i ostvarivanja prava iz ugovora između Myrent d.o.o. i ispitanika ili pružanja naših usluga, postoji mogućnost da ugovor neće moći biti sklopljen ili usluga pružena, da nećete moći pristupiti određenim sadržajima, natječajima ili edukacijama.

Privolu koju ste dali za pojedinu svrhu obrade možete opozvati u bilo kojem trenutku u kojem slučaju Vaše osobne podatke prikupljene na temelju privole više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe.

Promjenu privole možete izvršiti putem web sučelja ili slanjem e-maila na adresu prigovori@pametnaklima.com

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Kako bi zaštitili osobne podatke koje prikuplja, Myrent d.o.o. provodi odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacijske mjere zaštite, uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode ispitanika.

Ažuriramo i testiramo naše sigurnosne tehnologije na trajnoj osnovi i kontinuirano ih unaprjeđujemo. Koristimo se naprednim alatima za zaštitu i sprječavanje curenja podataka, trajno nadziremo kritične sustave, kriptiramo određene osjetljive podatke i štitimo podatke od neovlaštenog uvida, izmjene, gubitka, krađe i bilo koje druge povrede i zloupotrebe podataka.

Pristup podacima ograničen je samo na one podatke koji su potrebni za obavljanje pojedinih poslovnih zadataka i to isključivo ovlaštenim osobama koje neposredno rade na pružanju odnosno održavanju usluge te na poboljšanju kvalitete i naplati usluge, u skladu sa jasno definiranim ulogama i odgovornostima. Svi zaposlenici tvrtke Myrent d.o.o. obvezani su ugovorima o povjerljivosti podataka i angažiramo isključivo partnere s kojima ugovaramo odgovarajuće mjere zaštite.

Myrent d.o.o. ne može garantirati 100% sigurnost prijenosa podataka preko interneta, web stranica, mobilnih aplikacija, računalnih sustava ili bilo koje druge javne mreže..

AUTOMATSKA OBRADA PODATAKA

Myrent d.o.o. ne provodi automatsku obradu podataka.

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA (DPO)

Tvrtka Myrent d.o.o. imenovala je Službenika za zaštitu podataka koji je neovisan i kao takav djeluje u interesu zaštite prava ispitanika i njihovih osobnih podataka.

Službenik za zaštitu podataka pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku povezanom s postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, a njegova je odgovornost da se unutar tvrtke Myrent d.o.o. primjenjuju Pravila privatnosti te ostale politike i procedure koje definiraju pravila postupanja prilikom prikupljanja i obrade osobnih podataka ispitanika.

Službenik za zaštitu podataka tvrtke Myrent d.o.o. obavlja najmanje sljedeće zadaće:
• informira i savjetuje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenike koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz Opće uredbe o zaštiti podataka te drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka;
• prati poštivanje Opće uredbe o zaštiti podataka te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije;
• pruža savjete u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Opće uredbe o zaštiti podataka;
• surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka kao nadzornim tijelom;
• djeluje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Opće uredbe o zaštiti podataka te
• savjetuje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti.

Službenik za zaštitu osobnih podataka ne prima nikakve upute u pogledu izvršenja navedenih zadaća što mu dodano osigurava neovisnost.

Službenik za zaštitu osobnih podataka je ujedno i primarna točka za kontakt ispitanicima koji žele ostvariti svoja prava (pitanja povezanih s obradom svojih osobnih podataka i ostvarivanja svojih prava iz Uredbe), poslati upit vezan uz zaštitu osobnih podataka, zatražiti dodatne informacije, izraziti brigu oko obrade njihovih osobnih podataka, podnijeti prigovor vezano uz zaštitu osobnih podataka te ostvarivanja svojih prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka.

Službeniku za zaštitu osobnih podataka tvrtke Myrent d.o.o. možete se obratiti ako imate pitanja ili nedoumice o tome kako postupamo s vašim osobnim podacima i kako ih upotrebljavamo ili biste htjeli ostvariti prava navedena u točki XII. ovog dokumenta, na adresu:

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Myrent d.o.o.
Avenija Dubrovnik 15, 10000 Zagreb
e-mail: prigovori@pametnaklima.com

Myrent d.o.o. ima pravo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova ili odbiti postupiti po zahtjevu ako su zahtjevi ispitanika očito neutemeljeni ili pretjerani, a osobito zbog njihovog učestalog ponavljanja.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ova verzija Pravila privatnosti primjenjuje se od 1. ožujka 2023. godine.